Sprzedaż majątku

Aktualne ogłoszenia dotyczące sprzedaży majątku Spółki

Ogłoszenie Sprzedaż - OR-32 nr 4 oraz trzon stalowy komina

15 wrzesień 2022
Przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń z układu technologicznego kotła OR-32 nr 4 oraz trzonu stalowego komina ceramiczno-stalowego z rury stalowej Dn 800

 

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY
Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 48  59-220 Legnica
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż n/w składniki majątku:

 1.      Urządzenia z układu technologicznego kotła OR-32 nr 4, zlokalizowane na terenie Centralnej Ciepłowni
          w Legnicy przy ul. Dobrzejowskiej 6, w skład którego wchodzą:

a)  Wentylator wyciągu spalin WS–4

b)  Bateria cyklonów z kanałami spalin      

c)  Wymiennik sieciowy 1XA1                   

d)     Wymiennik sieciowy 1AX2                   

e)     Wymiennik sieciowy 1XA3                   

f)      Stacja redukcyjna 2SR1                         

g)     Stacja redukcyjna 2SR2                         

h)     Stacja redukcyjna 3SR1                         

i)      Rurociągi pary świeżej i zredukowanej  

j)      Pompa wody zasilającej PZ-2                

k)     Pompa wody zasilającej PZ-3                

l)      Rozprężacz odsolin typu 1RO               

2.      Trzon stalowy komina ceramiczno-stalowego z rury stalowej Dn 800 mm wysokości 7.05m,
         zlokalizowanego w Ścinawie (róg ul Jadwigi i ul. Lipowej).

Cena wywoławcza: 27.000,- zł.  plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 2.000,- zł.

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: „Przetarg OR-32 + Komin w terminie do dnia 10.11.2022 r. do godz. 15.00.

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Do oferty należy dołączyć :

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A.
    ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).
     

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 10.11.2022r.
Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 w miejscu ich lokalizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z niżej wymienionymi osobami:

·       układ technologiczny kotła OR-32 - poz. nr 1 - Andrzej Trzebiński tel.: 669 271 115.

·       trzon stalowy komina - poz. nr 2 - Arkadiusz Dąbrowski tel.: 693 419 644

Kupujący zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży, określającej szczegółowe zasady i warunki sprzedaży przedmiotowych składników majątku, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona wszystkie niezbędne czynności i roboty dotyczące demontażu, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży.

Kupujący Zagospodaruje wszystkie odpady powstałe przy demontażu sprzedawanych składników majątku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.11.2022 r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na konto w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanej najkorzystniejszej ceny - na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po wniesieniu całości ceny nabycia.

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka "sprzedaż majątku" oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce "przetargi / sprzedaż środków trwałych".

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki