Co to jest przyłącze cieplne?

– odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Jaki jest koszt przyłączenia do m.s.c.?

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową, określoną w taryfie na ciepło i jest ona iloczynem stawki opłaty określonej w taryfie (w zależności od średnicy przyłącza) oraz rzeczywistej długości przyłącza.

Rurociągów nie mierzy się oddzielnie. Długość przyłącza jest połową długości rurociągu zasilającego i powrotnego. Koszty budowy, tj, materiały, robocizna, projekt, opłaty administracyjne, usługi geodezyjne, koszty specyfikacji ponosi WPEC w Legnicy SA.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest WPEC w Legnicy SA. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci.

Czy PEC jest dofinansowywany przez inne instytucje?

WPEC nie jest dofinansowywany przez żadne instytucje. Staramy się pozyskiwać środki pomocowe na realizowane inwestycje na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa.

Co to jest 1 GJ?

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh ( 0,2778 MW ). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 50 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 kJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kWh przez 139 godzin.

Kto kontroluje przedsiębiorstwo energetyczne?

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.