Klauzula antykorupcyjna WPEC w Legnicy S.A.

Dla celów niniejszej klauzuli:

Partner Biznesowy – oznacza zewnętrzną stronę, z którą WPEC w Legnicy S.A. nawiązało współpracę lub planuje ją nawiązać.

 1. Partner Biznesowy zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także przestrzegać Polityki Antykorupcyjnej Grupy KGHM oraz Kodeksu Etyki Grupy KGHM.
 2. Partner Biznesowy zapewnia, że nawiązanie współpracy biznesowej z WPEC w Legnicy S.A., a także zawarcie i realizacja umowy nie nastąpiło wskutek jakiegokolwiek zachowania o charakterze korupcyjnym, a zwłaszcza:
  - polegającego na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści w związku z istniejącą lub nawiązywana współpracą biznesową z WPEC w Legnicy S.A., dla jakiejkolwiek osoby;
  - polegającego na żądaniu lub przyjmowaniu przez jakąkolwiek osobę jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w związku z istniejącą lub nawiązywaną współpracą biznesową z WPEC w Legnicy S.A.;
  - następującego w toku działalności gospodarczej, polegającego na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie zatrudnionej lub współpracującej z WPEC w Legnicy S.A. w jakimkolwiek charakterze, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
  - następującego w toku działalności gospodarczej, polegającego na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę zatrudnioną lub współpracującą z WPEC w Legnicy S.A. w jakimkolwiek charakterze, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.
 3. Partner Biznesowy zobowiązuje się do ujawnienia wszelkich informacji dotyczących możliwości wystąpienia konfliktu interesów w związku z nawiązaniem i realizacją umowy z WPEC w Legnicy S.A., mających wpływ na transparentność relacji biznesowej i ryzyko wystąpienia działań o charakterze korupcyjnym.
 4. Partner Biznesowy zapewnia, że o zasadach określonych w niniejszej klauzuli poinformuje swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców, dostawców, przedstawicieli, a także inne osoby zaangażowane we współpracę biznesową lub realizację umowy zawartej z WPEC w Legnicy S.A., a także w związku z planami nawiązania takiej współpracy lub zawarcia takiej umowy, jak również, że osoby te będą przestrzegać zasad określonych w klauzuli antykorupcyjnej. Na każde żądanie WPEC w Legnicy S.A., Partner Biznesowy niezwłocznie poinformuje o podjętych środkach mających na celu zapewnienie przestrzegania klauzuli antykorupcyjnej, w tym przez osoby określone w zdaniu poprzedzającym, a także w zakresie podjętych działań mających na celu skuteczną realizację klauzuli antykorupcyjnej.
 5. W każdej sytuacji, gdy Partner Biznesowy będzie posiadał wiedzę lub uzasadnione podejrzenie o naruszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy i / lub osoby, o których mowa w pkt 4 klauzuli antykorupcyjnej, niezwłocznie poinformuje osobą z WPEC w Legnicy S.A. wyznaczoną w umowie do kontaktu z Partnerem Biznesowym lub zgłosi ten fakt za pośrednictwem Platformy Linia Etyki KGHM https://liniaetyki.kghm.com/pl.
 6. Niezależnie od jakiegokolwiek umownego ograniczenia odpowiedzialności w związku z współpracą biznesową lub zawartą z WPEC w Legnicy S.A. umową, Partner Biznesowy odpowiada na zasadach ogólnych w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania klauzuli antykorupcyjnej również przez osoby i podmioty określone w pkt 4 klauzuli antykorupcyjnej.
 7. Naruszenie klauzuli antykorupcyjnej traktowane jest przez Strony jako rażące naruszenie zasad współpracy biznesowej, a zwłaszcza zawartych z WPEC w Legnicy S.A. umów i może stanowić podstawę do:
  - rozwiązania każdej umowy zawartej przez Partnera Biznesowego z WPEC w Legnicy S.A. bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Partnera Biznesowego, ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kar umownych określonych z tego tytułu w umowie,
  - natychmiastowego zakończenia relacji biznesowej.
 8. W związku z rozwiązaniem z Partnerem Biznesowym umowy lub umów, jak również zakończenia współpracy biznesowej, zgodnie z pkt 4 klauzuli antykorupcyjnej, Partnerowi Biznesowemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec WPEC w Legnicy S.A.