Historia firmy

WPEC w Legnicy S.A.  to ponad 45 lat doświadczenia w działalności na rynku ciepłowniczym

Rys historyczny Spółki

Początki działalności WPEC sięgają 1976 roku  – to ta data traktowana jest jako oficjalna, w kontekście utworzenia naszej Spółki, która rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1976 roku w Lubinie i świadczyła usługi w zakresie produkcji i przesyłu energii cieplnej.

Początkowo przedsiębiorstwo było zgrupowane w Wojewódzkim Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Legnicy.

W październiku 1976 roku siedziba WPEC została przeniesiona do Legnicy (stolicy ówczesnego województwa legnickiego), co pozwoliło na usprawnienie zarządzania firmą.                    

Cofając się jeszcze dalej, zauważyć można, iż historia firmy sięga nawet miesiąca grudnia 1975 roku. To wówczas podjęto decyzję o powołaniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Lubinie, na mocy zarządzenia Wojewody Legnickiego z dnia 18 grudnia 1975 roku.

W kolejnych latach przedsiębiorstwo działało na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i obsługiwało odbiorców ciepła w województwie legnickim – mieszkańców Chocianowa, Chojnowa, Głogowa, Jawora, Legnicy, Lubinia, Polkowic, Ścinawy oraz Złotoryi.

Działalnością przedsiębiorstwa kierował wówczas Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wojewodę.

W 1986 roku oddano do użytku Centralną Ciepłownię w Legnicy (pierwszy kocioł). Kolejne kotły powstały w latach 1987-2005.


W 1994 roku na skutek wniosków zgłaszanych Wojewodzie Legnickiemu przez gminy Polkowice i Lubin zostały podjęte działania mające na celu przeprowadzenie komunalizacji mienia WPEC na rzecz tych gmin.

Na mocy zarządzenia nr 46 wydanego przez Wojewodę Legnickiego, część majątku przedsiębiorstwa została przekazana na rzecz gminy Polkowice i gminy miejskiej Lubin. 

W roku 1996 z wnioskiem do Wojewody Legnickiego o podział WPEC w Legnicy i przekazanie mienia wystąpiła gmina Jawor.
Na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych w dniu 31 października 1996 roku nastąpiło faktyczne przekazanie mienia gminie.

W wyniku procesów komunalizacyjnych, zakres terytorialnej działalności WPEC został zawężony do miast: Chocianów, Chojnów, Głogów, Legnica, Ścinawa i Złotoryja.

Koniec lat 90-tych XX wieku to czas zmian własnościowych. Aktem Komercjalizacji Ministra Skarbu Państwa w 1999 roku WPEC zostało przekształcone w spółkę akcyjną.

W 1999 roku spółka została wpisana  do rejestru handlowego i rozpoczęła działalność jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Ogólna struktura przedsiębiorstwa oraz zadania przed nim postawione, nie uległy zmianie. 

W roku 2005 Spółka ponownie rozpoczęła prowadzenie działalności w Lubinie, a część majątku przekazanego na rzecz gminy miejskiej Lubin, po kilkuletnim procesie sądowym wróciła do Spółki.

W 2008 roku w Spółce wprowadzony został Zintegrowany Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami ISO.

Pod koniec 2009 roku Skarb Państwa przeniósł na rzecz „Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie własność 10030000 akcji imiennych zwykłych, stanowiących łącznie 85% kapitału zakładowego WPEC. Tym samym legnicka Spółka stała się częścią grupy kapitałowej Energetyka, a jednocześnie częścią grupy kapitałowej jednej z największych Spółek Skarbu Państwa – Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.


  Kolejne lata działalności WPEC to intensywny rozwój nowych technologii w zarządzaniu systemami ciepłowniczymi. W roku 2010 w Spółce wdrożony został system EC.GIS – który służy do kompleksowego zarządzania infrastrukturą sieciową, wspierając dynamicznie działania w obszarach eksploatacyjnych i zarządzaniu majątkiem.

  W roku 2012 wprowadzony został system Telemetrii w systemach ciepłowniczych Spółki, który jest wielostanowiskowym, rozproszonym systemem monitoringu i nadzoru sieci oraz węzłów cieplnych. Umożliwia zdalny odczyt oraz sterowanie pracą sieci i węzłów cieplnych z wykorzystaniem technologii GSM. Wykorzystywany jest jako narzędzie zdalnego nadzoru, wspierając służby eksploatacyjne i utrzymania ruchu.

  Począwszy od roku 2013 w Spółce prowadzony jest również system zarządzania projektami wg metodyki TenStep.

  W roku 2013 zakończono realizację inwestycji związanej z kompleksową modernizacją systemu ciepłowniczego w Złotoryi. Rozbudowano również tamtejszą kotłownię o układ kogeneracyjny.

  W wyniku przeprowadzonego procesu przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych oraz po wpisaniu do Księgi Akcyjnej, w dniu 5 stycznia 2016 roku, „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie została jedynym akcjonariuszem WPEC w Legnicy S.A.

  Na przestrzeni lat nasza Spółka była laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.  Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (w latach 2011, 2012, 2013), Gazeli Biznesu (w latach 2011 i 2012), Certyfikatu Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom po 45 roku życia i Certyfikatu Przedsiębiorstwa Fair Play (w latach 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015). 

  WPEC może również pochwalić się Certyfikatami Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015), Systemu Zarządzania Środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2005) oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-ISO 45001:2018)
  – w zakresie produkcji i dystrybucji energii w wodzie gorącej na potrzeby c.o. i c.w.u.

  Aktualnie WPEC w Legnicy S.A. prowadzi działalność w miastach: Legnica, Lubin, Głogów, Złotoryja, Chojnów, Chocianów i Ścinawa. Roczna sprzedaż ciepła w ostatnich latach działalności mieści się w przedziale od 2 146 373 do 2 402 556 GJ/rok. 
  W roku 2020 rozpoczęła się oficjalnie realizacja projektu największej inwestycji od lat – modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Legnicy. Inwestycja ta polega na budowie źródła ciepła opartego o paliwo gazowe w lokalizacji istniejącej ciepłowni „Górka” przy ul. Niklowej. Zakończenie prac związanych z realizacją tego ogromnego przedsięwzięcia planowane jest w roku 2024.    

  Obecna działalność Spółki skoncentrowana jest wokół przesyłu, dystrybucji, produkcji i obrotu energią cieplną. Przedsiębiorstwo dysponuje również własnymi służbami remontowymi, transportowymi i utrzymania ruchu, zabezpieczającymi potrzeby firmy. Codziennie z usług WPEC w Legnicy S.A. korzystają tysiące odbiorców indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych na terenie prowadzenia działalności w obrębie Dolnego Śląska.

  Podjęte w ostatnich latach plany i działania Zarządu Spółki pozwalają mieć przekonanie, że najbliższa przyszłość będzie okresem, w którym wcześniejsze decyzje dotyczące strategii rozwoju, przynosić będą wymierne efekty dla Spółki.
  Przed WPEC w Legnicy S.A. kolejne lata pełne wyzwań, ale także ambitnych celów, szans i perspektyw rozwoju.   Najważniejsze daty w historii WPEC w Legnicy S.A.

  • 18 grudnia 1975 – utworzenie przedsiębiorstwa z siedzibą w Lubinie
  • 1 stycznia 1976 – rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa
  • 1 października 1976 – przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa do Legnicy
  • rok 1986 – oddanie do użytku Centralnej Ciepłowni w Legnicy
  • 29 grudnia 1994 – przekazanie części mienia przedsiębiorstwa gminie Polkowice
  • 30 grudnia 1994 – przekazanie części mienia przedsiębiorstwa gminie miejskiej Lubin
  • 31 października 1996 –  przekazanie części mienia przedsiębiorstwa gminie Jawor
  • 1 października 1998 – przyznanie koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • 30 września 1999 – decyzja Ministra Skarbu Państwa o komercjalizacji przedsiębiorstwa
  • 20 października 1999 - wpisanie przedsiębiorstwa do rejestru handlowego
  • 1 listopada 1999 – rozpoczęcie działalności firmy jako jednoosobowej spółki Skarbu Państwa
  • 1 lipca 2005 –ponowne rozpoczęcie prowadzenia działalności w Lubinie
  • rok 2008 –wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
  • 29 grudnia 2009 – przeniesienie 85% kapitału zakładowego WPEC w Legnicy S.A.  na rzecz Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie – dołączenie do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
  • rok 2010   wprowadzenie systemu EC.GIS
  • rok 2012 – wprowadzenie systemu Telemetrii w systemach ciepłowniczych Spółki
  • rok 2013 – rozbudowa kotłowni w Złotoryi o układ kogeneracyjny
  • 5 stycznia 2016 – Energetyka Sp. z o.o. zostaje jedynym akcjonariuszem WPEC w Legnicy S.A.
  • rok 2020 – rozpoczęcie realizacji projektu Modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Legnicy – budowy źródła ciepła opartego o paliwo gazowe w lokalizacji istniejącej ciepłowni „Górka”