Przyłącz się

Informacje na temat przyłączania do sieci ciepłowniczej WPEC

Bezpieczeństwo, ekonomiczność, komfort, niezawodność i ekologiczność to główne zalety ciepła sieciowego.

W WPEC w Legnicy S.A. sezon grzewczy trwa tak długo, jak chce tego odbiorca ciepła (jeśli tylko istnieją odpowiednie uwarunkowania techniczne). 


Okres dostarczania ciepła może być dowolnie przedłużany lub skracany według indywidualnych wymagań odbiorcy. Ponadto każdy klient ma możliwość modyfikacji ilości zamówionego ciepła, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a firma świadczy całodobowy serwis Pogotowia Ciepłowniczego. Spółka świadczy usługi na podstawie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

WPEC w Legnicy S.A. oferuje swoim klientom również szereg usług dodatkowych.


Jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej WPEC w Legnicy S.A.?

Krok 1

Aby podłączyć się do sieci ciepłowniczej należy posiadać tytuł prawny do korzystania z przyłączanego obiektu.

Krok 2

Klient ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, składa wniosek o określenie warunków przyłączenia w WPEC w Legnicy S.A. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Strefa Klienta / dokumenty do pobrania. Kompletny, wypełniony wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Spółki (pokój nr 5 na parterze, przy ul. Poznańskiej 48 w Legnicy), lub przesłać pocztą.

Krok 3

Po sprawdzeniu w WPEC w Legnicy S.A. kompletności wniosku, określana jest możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. W tym celu odpowiedni terytorialnie dla miejsca przyłączenia wydział sieci określa, czy istnieją techniczne warunki przyłączenia. Jeżeli takie warunki istnieją, to sporządzana jest analiza ekonomiczna dla planowanego przyłączenia. Jeżeli analiza wykaże, że istnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia, to opracowywane są tzw. warunki przyłączenia i przekazuje się je Klientowi wraz z projektem Umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do WPEC w Legnicy S.A. kompletnego wniosku.
Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej określa zobowiązania stron na etapie realizacji przyłączenia i stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych.
Uwaga: Ze względu na konieczność uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień związanych z budową przyłącza, należy pamiętać, by umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej podpisać nie później niż 28 tygodni przed planowanym terminem poboru ciepła.

Krok 4

O ile umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie mówi inaczej, to do obowiązków WPEC w Legnicy S.A. należy sfinansowanie budowy przyłącza cieplnego, natomiast do obowiązków przyszłego odbiorcy ciepła – zakup i montaż węzła cieplnego.
 Za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zostaje naliczona odbiorcy ciepła opłata za przyłączenie zgodnie ze stawkami, zawartymi w Taryfie dla ciepła WPEC w Legnicy S.A. , dostępnej jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Strefa Klienta / Taryfa dla ciepła. 

Warunki płatności określone są w Umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
 WPEC w Legnicy S.A. opracowuje dokumentację techniczną przyłącza ciepłowniczego, uzyskuje wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji, a następnie buduje przyłącze do obiektu.
 Przyszły odbiorca ciepła zleca uprawnionemu projektantowi opracowanie dokumentacji technicznej węzła cieplnego - na podstawie otrzymanych z WPEC w Legnicy S.A. warunków przyłączenia i wytycznych do projektowania.

Krok 5

Opracowaną przez uprawnionego projektanta dokumentację techniczną należy dostarczyć w 2 egzemplarzach do kancelarii WPEC w Legnicy S.A. (pokój nr 5 na parterze, przy ul. Poznańskiej 48 w Legnicy), skąd zostanie ona skierowana do odpowiedniej terytorialnie jednostki i zweryfikowana pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi przyłączenia.

Krok 6

Na podstawie pozytywnie zweryfikowanej przez WPEC w Legnicy S.A. dokumentacji technicznej, przyszły odbiorca zamawia węzeł cieplny oraz zleca wyspecjalizowanej firmie jego montaż. Odpowiednie służby WPEC w Legnicy S.A. weryfikują zgodność wykonanych prac instalacyjnych z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i na tej podstawie dokonują odbioru końcowego węzła oraz dopuszczenia go do eksploatacji.

Krok 7

Po zakończeniu prac inwestycyjnych oraz uregulowaniu opłaty za przyłączenie, klient dostarcza do Wydziału Obsługi Klienta wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Strefa Klienta / dokumenty do pobrania.

Krok 8

Na podstawie Wniosku o zawarcie umowy sprzedaży ciepła zostaje sporządzona i zawarta umowa sprzedaży ciepła. Od tego momentu użytkownik może korzystać z ciepła sieciowego dostarczanego przez WPEC w Legnicy S.A.
 Rozliczenie prowadzone jest według Taryfy dla ciepła WPEC w Legnicy S.A., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dostępnej jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Strefa Klienta / Taryfa dla ciepła.