Sprzedaż majątku

Aktualne ogłoszenia dotyczące sprzedaży majątku Spółki

Ogłoszenie - nieruchomość do sprzedaży, Lubin

05 grudzień 2023
Działka 282/3 oraz część działki 282/4 obręb 0010 miasta Lubina, ul. Przemysłowa 2

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY 
SPÓŁKA AKCYJNA

Sprzeda nieruchomość:

Działkę 282/3 oraz część działki 282/4 obręb 0010 miasta Lubina
o powierzchni:
282/3 – 3 959 m2
282/4 - ok. 98 000 m2
Łącznie 101 959 m 2 (10, 1959 ha)
Księga wieczysta nr LE1U/00025164/2

Nieruchomość ma korzystną lokalizację na obrzeżach Lubina. Znajduje się w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 333 przy salonie samochodowym Toyoty i drogi ekspresowej S 3, z dogodnym dojazdem dla samochodów osobowych i transportu ciężkiego.

Nieruchomość należąca do WPEC w Legnicy S.A. po byłej Centralnej Ciepłowni w Lubinie przy ul. Przemysłowej 2. Częściowo zabudowana jest budynkami pozostałym po ciepłowni:
1. budynek administracyjny
2. wiata
3. rozdzielnia AF
4. warsztat mechaniczny,
5. magazyn główny
6. sprężarkownia
7. stacja uzdatniania wody
8. zbiornik wody surowej i budynek pompowni
9. budynek portierni
Nieruchomość graniczy z czynną bocznicą kolejową. Obecnie grunty oraz obiekty są dzierżawione podmiotom zewnętrznym.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr LXXXV/386/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lipca 2006 r., działki położone są w obszarze 1C gdzie ustalono następujące przeznaczenie:
1. podstawowe: tereny urządzeń ciepłownictwa – ciepłownia miejska;
2. uzupełniające:
a) wewnętrzne drogi dojazdowe, parkingi, place manewrowe, garaże, bocznica kolejowa,
b) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) zieleń urządzona.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/274/22 z dnia 23 sierpnia 2022 r.- nieruchomość znajduje się w strefie AG/IT – teren aktywności gospodarczej / teren infrastruktury technicznej.

Funkcje dominujące:
• obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
• zabudowa usługowa i usługi,
• infrastruktura techniczna – ciepłownictwo, elektroenergetyka,
• infrastruktura techniczna – gospodarka odpadami, z wyjątkiem składowania odpadów,
• obszar rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500kW.

Dopuszcza się:
• wodociągi, stacje uzdatniania wody,
• oczyszczalnie ścieków,
• zespoły urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków, ścieków przemysłowych i ścieków komunalnych,
• gazownictwo,
• drogi publiczne,
• drogi wewnętrzne,
• obsługa komunikacji samochodowej,
• zieleń,
• linie kolejowe i bocznice kolejowe,
• wody powierzchniowe śródlądowe.

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
• gospodarka odpadami wyłącznie na potrzeby ciepłownictwa lub elektroenergetyki,
• w ramach funkcji dominującej dopuszcza się centra logistyczne,
• zakaz lokalizowania usług służby zdrowia i oświaty,
• dopuszcza się produkcję ciepła i prądu,
• zakaz lokalizacji składowiska odpadów,
• dopuszcza się obiekty budowlane związane z infrastrukturą techniczną oraz sieci przemysłowe i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące przemysł miedziowy,
• dopuszcza się stacje paliw,
• miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pasy zieleni średniowysokiej o szerokości min. 10m, wzdłuż granic terenów potencjalnie konfliktowych, dopuszcza się odstąpienie od wyznaczania ww. pasów zielni średniowysokiej w mpzp, przypadku braku wystąpienia konfliktów społecznych,
• gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu odpadów musi spełniać wymogi określone w art. 876 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 202r. – prawo lotnicze (Dz. U. z 2020r. poz. 1970 ze zm.).

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości w godzinach od 7:00 do 15:00 udziela:
Anna Hołowczak, pod numerem telefonu: 76 75 43 265, kom. 667 876 458
e-mail: anna.holowczak@wpec.legnica.pl

Ogłoszenie w formie PDF:
NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Lubin Przemysłowa

Galeria zdjęć