Sprzedaż majątku

Aktualne ogłoszenia dotyczące sprzedaży majątku Spółki

Ogłoszenie Sprzedaż - Układ Kogeneracyjny

04 październik 2022
Przetarg nieograniczony na sprzedaż układu kogeneracyjnego

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY 
Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż n/w składnika majątku: 

UKŁAD KOGENERACYJNY o mocy cieplnej 504 kWc, zabudowany na terenie kotłowni przy ul. Jerzmanickiej 2 w Złotoryi, w skład którego wchodzą następujące urządzenia: 

a) Silnik gazowy MAN - uszkodzony, wyciek płynu chłodzącego spod tulei w cylindrach nr 1, 2 i 3.
b) Generator synchroniczny chłodzony powietrzem Leroy Somer, typ LSA 47,2 M7 / 4p.
c) nWymiennik ciepła spalin zabudowany w obwodzie wody chłodzącej pierwszego stopnia Aprovis typ N-05-350/XX00-1H-1AX-P.
d) Zbiornik oleju czystego Z-40.21-161, 1000L, nr 01112053 03966, rok budowy 10/2012.
e) Zbiornik oleju zużytego Z-40.21-161, 1000L, nr 01112053 04955, rok budowy 1/2013.
f) Szafa sterownicza Rittal ze sterownikiem PLC- producent Bachmann, typ MX213 oraz jednostką operacyjną.
g) Układ sterowania ciśnieniem gazu.
h) Szafa sterownicza ASF. Szafa zasilająca LS. Szafa sterowania silnika UV.
i) Pompa Grundfos TP, 65-340/2-F-A-GQQE, Model A_96087514P212410013, 3x400V-
j) Naczynie przeponowe Reflex(białe), 3 bar, 25L, nr.12M12054416 
k) Naczynie przeponowe Reflex(czerwone), 6 bar, 100L, nr.12M112600769
l) Płytowy wymiennik ciepła: SL 140-140TL, nr 37426_1, moc 504 kW.
m) Napowietrzacz – dmuchawa osiowa, Producent Diehl-Abegg.
n) Mieszalnik trójdrogowy: Belimo, typ H764R, napęd podnoszenia NVY24-MFT – 2sz.
o) Układ uzupełniania oleju z pompą PG-26 ltr, nr 1497.
p) Akumulator 12V, 180 AH, 1000A/EN – 2 szt.
q) Utleniający konwerter katalityczny zainstalowany w wymienniku ciepła spalin.
r) Zawór bezpieczeństwa obiegu chłodzenia silnika typ SYR 1915, DN40, 3 bar, szt.1. 


Cena wywoławcza: 150.000 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 10.000 zł

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem:

„Przetarg Kogeneracja” - w terminie do dnia 10.01.2023 r. do godz. 15:00. 

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Do oferty należy dołączyć :

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A.
    ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).


Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 10.01.2023 r.
Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty. 

Przedmiot przeznaczony do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie Ciepłowni w Złotoryi przy ul. Jerzmanickiej 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu: Mieczysław Rajczyk tel. 663 333 819.

Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona wszystkie niezbędne czynności i roboty dotyczące demontażu, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży.

Kupujący Zagospodaruje wszystkie odpady powstałe przy demontażu przedmiotu umowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2023 r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na konto w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanej najkorzystniejszej ceny - na swoją prośbę. 

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po wniesieniu całości ceny nabycia.

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – w zakładce ogłoszenia/sprzedaż majątku oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

Załączniki